Звернення до Президента України

Звернення до Президента України
02.07.2019
ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ
Зеленському В. О.

Шановний пане Президенте!


Конституцією України задекларовано непорушність права приватної власності в Україні. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Кожен має право володіти, користуватися та розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності (стаття 41 Конституції України).

Право приватної власності є життєво важливим інтересом людини, суспільства, бізнесу і відповідно до засадничих принципів Конституції України Держава бере на себе обов’язок по захисту усіх суб’єктів права приватної власності. Відповідно до чинного законодавства України, право власності на майно та активи виникає після його державної реєстрації у порядку та на підставах, визначених законодавством. Державна реєстрація таких прав здійснюється спеціальними суб’єктами здійснення реєстраційних дій з використанням спеціального програмного забезпечення та інформаційно-телекомунікаціних програм та застосувань, які працюють у спеціально створених державних та єдиних реєстрах Держави.

Основним завданням держаних та єдиних реєстрів є фіксація відповідних прав та захист цих прав, що зобов’язані контролювати спеціальні органи державної влади, у сфері електронних довірчих послуг, нотаріату, організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації обтяжень рухомого майна, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб–підприємців. У нашій країні таким спеціальним органом є Міністерство юстиції України та підконтрольні йому підприємства та установи.

З розумінням даних висновків та норм, законів України наші співгромадяни та бізнес здійснюють свою діяльність та розвивають свою справу, правомірно очікуючи належного виконання державою своєї функцій у фундаментальній сфері — захист власності та — життєво важливо — права й інтереси кожного, хто вкладає кошти в економіку країни. Іноземний інвестор закономірно розраховує на те ж саме і, в залежності від оцінки стану захисту прав власності в Україні, приймає рішення по роботі з нашою Державою.

Статтею 1 Закону України «Про основи національної безпеки України», національна безпека — захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання та нейтралізація реальних і потенційних загроз національним інтересам у сферах правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, прикордонної діяльності та оборони, міграційної політики, охорони здоров'я, охорони дитинства, освіти та науки, науково-технічної та інноваційної політики, культурного розвитку населення, забезпечення свободи слова та інформаційної безпеки, кібербезпеки та кіберзахисту, соціальної політики та пенсійного забезпечення, житлово-комунального господарства, ринку фінансових послуг, захисту прав власності, фондових ринків і обігу цінних паперів, податково-бюджетної та митної політики, торгівлі та підприємницької діяльності, ринку банківських послуг, інвестиційної політики, ревізійної діяльності, монетарної та валютної політики, захисту інформації, ліцензування, промисловості та сільського господарства, транспорту та зв'язку, інформаційних технологій, енергетики та енергозбереження, функціонування природних монополій, використання надр, земельних та водних ресурсів, корисних копалин, захисту екології і навколишнього природного середовища та інших сферах державного управління при виникненні негативних тенденцій до створення потенційних або реальних загроз національним інтересам.

Відповідно до цього ж Закону України, національні інтереси — життєво важливі матеріальні, інтелектуальні і духовні цінності Українського народу як носія суверенітету та єдиного джерела влади в Україні, визначальні потреби суспільства і держави, реалізація яких гарантує державний суверенітет України та її прогресивний розвиток. Загрози національній безпеці — наявні та потенційно можливі явища і чинники, що створюють небезпеку життєво важливим національним інтересам України.

Міністерство юстиції України є держателем Державних та Єдиних реєстрів України та відповідальним за технологічні процеси та надання послуг, що мають велике значення для економіки та промисловості, а саме у сфері реєстрації прав на майно, активи, бізнес, виконання судових рішень, банкрутство тощо. У своєму підпорядкуванні Мін'юст має відповідне Державне підприємство «Національні інформаційні системи», що забезпечує надання послуг із технічного, технологічного забезпечення, створення та супроводження програмного забезпечення, ведення автоматизованих систем Єдиних та Державних реєстрів, що створюються відповідно до наказів Мін’юсту, а також інших електронних баз даних, що створюються відповідно до законодавства України, надання доступу фізичним та юридичним особам до автоматизованих систем Єдиних та Державних реєстрів, забезпечення збереження та захисту даних, що містяться в автоматизованих системах Єдиних та Державних реєстрів.

Відповідно до національного законодавства, за роботу та діяльність Мін'юсту несе відповідальність Міністр юстиції України.

Відповідно статті 1 Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», критично важливі об’єкти інфраструктури — підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, діяльність яких безпосередньо пов’язана з технологічними процесами та/або наданням послуг, що мають велике значення для економіки та промисловості, функціонування суспільства та безпеки населення, виведення з ладу або порушення функціонування яких може справити негативний вплив на стан національної безпеки і оборони України, навколишнього природного середовища, заподіяти майнову шкоду та/або становити загрозу для життя і здоров’я людей;

Національні електронні інформаційні ресурси — систематизовані електронні інформаційні ресурси, які містять інформацію незалежно від виду, змісту, форми, часу і місця її створення (включаючи публічну інформацію, державні інформаційні ресурси та іншу інформацію), призначену для задоволення життєво важливих суспільних потреб громадянина, особи, суспільства і держави. Під електронними інформаційними ресурсами розуміється будь-яка інформація, що створена, записана, оброблена або збережена у цифровій чи іншій нематеріальній формі за допомогою електронних, магнітних, електромагнітних, оптичних, технічних, програмних або інших засобів.

Отже, виходячи із вищевикладеного, Мін'юст (в особі його керівника) є відповідальним за діяльність міністерства та підконтрольних підприємств, діяльність яких безпосередньо пов’язана з технологічними процесами та/або наданням послуг, що мають велике значення для економіки та промисловості, функціонування суспільства та безпеки населення. Мін'юст забезпечує захист електронних інформаційних ресурсів, які містять інформацію незалежно від виду, змісту, форми, часу та місця її створення (включаючи публічну інформацію, державні інформаційні ресурси та іншу інформацію), призначених для задоволення життєво важливих суспільних потреб громадянина, особи, суспільства і держави.

Міністр юстиції України є відповідальним за захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання та нейтралізація реальних і потенційних загроз національним інтересам у сферах захисту прав власності та інших підвідомчих йому сферах державного управління при виникненні негативних тенденцій до створення потенційних або реальних загроз національним інтересам.

Сьогодні в роботі Мін'юсту існують негативні тенденції до створення потенційних або реальних загроз національним інтересам. Протягом 2015-2019 років у сфері відповідальності Міністра юстиції України, а саме в діяльності ,пов’язаній з роботою, доступом та захистом до Держаних та Єдиних реєстрів, існування яких покликане захистити право приватної власності, створена критична ситуація, яка несе не тільки потенційну, а й реальну загрозу національним інтересам Держави.

Міністерством юстиції України, його посадовими особами вищого керівного складу, низкою народних депутатів Верховної Ради та зацікавлених осіб створено злочинну систему, яка працює в Україні у напрямку відбору власності, активів та бізнесу у його реальних власників. Така схема була запущена під виглядом реформ реєстраційної служби та під видом демонополізації й децентралізації послуг по реєстрації прав власності та бізнесу в Україні. При чому ця система опирається та працює на об’єктах інфраструктури ведення, реєстрації та захисту бізнесу та власності, які є критичними для функціонування Держави з точки зору національної безпеки.

З 2015 року за пропозиціями Мін'юсту було прийнято закони та внесено зміни до вже існуючого законодавства, яке регулює роботу Державних та Єдиних реєстрів, які пов’язані із веденням, захистом, наповненням реєстрів та допуском визначених осіб до роботи з даними реєстрами, порядком їх роботи, кваліфікаційними вимогами та відповідальністю за порушення у даній сфері. Разом із тим, за поданням Мін'юсту було прийнято відповідні підзаконні акти КМУ України, які деталізували порядок здійснення відповідних реєстраційних дій, порядок ведення відповідних реєстрів, порядок акредитації відповідних суб’єктів реєстраційних дій, порядок розгляду скарг на дії таких суб’єктів. У цих нормативних актах міститься весь спектр суперечностей, прогалин та неузгодженості і не відрегульованостей, які дали підстави працювати вищевказаній злочинній схемі та поставити під загрозу національну безпеку — власність громадян та бінесу.

При Міністерстві юстиції України та їх територіальних підрозділах було створено спеціалізовані комісії з розгляду скарг на дії держаних реєстраторів. Пізніше під виглядом змін до цих постанов КМУ було внесено зміни, які привели до критичних наслідків з рейдерськими захопленнями власності, бізнесу, врожаїв. За даними тієї ж самої комісії Мінюсту, зі скаргами на дії державних реєстраторів за період 2017-2018 років звернулось понад 8 тисяч осіб. При цьому сплеск рейдерських атак та відвертого викрадення власності відбувся, якраз після змін до законодавства у 2016 році, коли на ринок реєстраційних послуг вийшли такі суб’єкти реєстраційних дій як комунальні підприємства, створені нібито органами місцевого самоврядування, та їхні філії.

Серед таких підзаконних актів - Постанова КМУ від 25 грудня 2015 р. № 1130 «Про затвердження Порядку акредитації суб’єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб’єктів вимогам акредитації» та Наказ Міністерства юстиції України від 12.01.2016 №37/5 «Про діяльність Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації та Комісії з питань акредитації суб’єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб’єктів вимогам акредитації»).

Відповідно до прийнятих змін, доступ до Державних та Єдиних реєстрів, захист яких та не припустимість несанкціонованого доступу до яких декларує Держава перед своїми громадянами, бізнесом та іноземними інвесторами і партнерами нашої країни, отримали неперевірені особи із сумнівною кваліфікацією, не перевіреними матеріально-технічною базою та наявністю робочого місця. Ключі доступу до Державних та Єдиних реєстрів фактично перебували у осіб, які формально не мали відношення до цих комунальних підприємств та їх філій по всій країні, а, користуючись доступом до реєстрів, здійснювали злочинні реєстраційні дії, які за один раз позбавляли власника його майна та активів. Такі реєстраційні дії даними особами, як правило, здійснювались у нічний час, без жодного документу у реєстраційній справі, з порушенням юридичних та судових заборон, які були в реєстрах і, відповідно до закону, не давали права проводити відповідну реєстраційну дію.

Не поодинокі випадки подачі реєстраторам підроблених документів, в тому числі нібито нотаріально завірених, на підставі яких здійснюється реєстраційна дія. В послідуючому затриманий реєстратор посилається на свою не компетентність чи не уважність, внаслідок яких допущена така реєстраційна дія, яка призвела до мільйонних збитків для реального власника майна чи бізнесу.

Знайти таких реєстраторів, навіть за допомогою правоохоронних органів та слідчо-розшукових дій, практично нереально, оскільки вони дуже часто є мешканцями тимчасово окупованих територій. Особи, які користуються ключами, які оформлені на цих осіб, здебільшого входять до реєстрів з різних робочих місць та комп’ютерів. Правоохоронна система в справах, пов’язаних із рейдерськими заволодіннями майном та бізнесом, на сьогодні також практично безсила, оскільки позиція керівництва прокуратури й МВС, СБУ та інших полягає в тому, що між особами існує корпоративний чи майновий спір, який вони мають вирішувати між собою в судовому порядку за правилами адміністративного чи господарського судочинства.

Зважаючи на походження та джерело виникнення таких «спорів», та злочинний перехід прав на майно та бізнес у відповідному реєстрі до сторонніх осіб, практично нереально бізнесу чи інвестору в короткі та адекватні строки захистити свій актив та права. Тому позиція правоохоронної системи також не є орієнтованою на захист власності та інвестора. Правоохоронці втручаються в справу виключно у випадку відкритого силового протистояння, коли законний власник самостійно намагається захистити своє майно чи актив.

При цьому внаслідок несанкціонованих, злочинних реєстраційних дій суб’єктів реєстраційних дій, яких безконтрольно акредитував Мін’юст та допустив до роботи з реєстрами, часто є травми та смерті учасників таких сутичок. Власник не захищений Міністерством юстиції України та в подальшому правоохоронцями, змушений фізично захищати належне йому майно та актив. В подальшому, після злочинних реєстраційних записів, здійснених реєстраторами без місця знаходження і без ідентифікації, власник та інвестор стикається із комісією Міністерства юстиції з розгляду скарг на дії державних реєстраторів. Цей квазісудовий орган не має зрозумілого регламенту та режиму роботи, створений виключно із працівників міністерства, працює також у вищевказаній схемі, практично легалізуючи викрадення майна чи активу через реєстраторів-ключоносців.

Власник часто стикається із вимогою надати неправомірну винагороду за позитивний висновок комісії, і досвід показує, що при вірній і правильні позиції скаржника, але відмові платити кошти, комісія знаходить формальні підстави відмови у задоволенні скарги, при явних грубих та злочинних порушеннях. На цих комісіях у таких випадках відсутні державні реєстратори, які таку дію вчинили; їх просто не існує. При всіх відомих випадках та схемах роботи таких реєстраторів комісія із співробітників Мін’юсту мала б виробити пропозицію по необхідних критичних змінах до підзаконних актів, які б унеможливили такі явища. Та цього не зроблено свідомо та за мовчазної згоди Міністра. Бізнес, громадянин, інвестор щоденно стикається з цим неприпустимим явищем, яке не може бути не відомим Міністру юстицію України Петренко П.Д. Міністерство юстиції України має усі важелі впливу на ДП «Національні інформаційні системи», яке супроводжує та захищає роботу реєстрів, та за роки злочинної діяльності цієї схеми від Мін’юсту не вчинено належних дій та не надано вказівок для ДП «НАІС» розробити відповідні запобіжники.

За тих обставин, що складаються в Державі у сфері захисту власності та бізнесу, Мін’юст та його керівник мали вже давно вжити першочергових заходів у сфері захисту власності громадян, бізнесу та іноземних інвесторів для нейтралізації загроз національній безпеці, зокрема: ввести жорсткий контроль за порядком видачі ключа ЕЦП, його негайного блокування при зафіксованих злочинних діях, виробити та впровадити систему обліку державних реєстраторів та встановлення чітких конкретних кваліфікаційних вимог до реєстраторів, провести інвентаризацію виданих ключів відповідно до даних при акредитації та місця здійснення роботи тощо.

Одним із головних запобіжників, які можливо ввести і без внесення змін до наказів Мін’юсту та постанов КМУ, є доопрацювання технічних можливостей державних реєстрів у частині неможливості проведення реєстраційних дій без виконання кожного кроку алгоритму визначеної реєстраційної дії, а саме: наявність сканкопії в електронному реєстрі, несформоване рішення, черговість проведення дій по черзі надхоження заявки, технічний «стоп» при наявних юридичних заборонах вчинення реєстраційних дій, перевірки усіх реєстрів, в тому числі обов’язково судових рішень. Окрім того, Мінюст має важелі виробити систему застосування диференційованих санкцій до осіб реєстраторів, які помічені і задіяні в схемі. При цьому санкції та покарання, які застосовуються є формальними та нікчемними на фоні мільйонних збитків які нанесені такими реєстраторами.

Зважаючи на вищевикладене, абсолютно правомірно можна стверджувати, що такі збитки несуть громадяни, бізнес та інвестори через умисні дії та злочинну бездіяльність посадовців Міністерства юстиції України, зокрема самого очильніка цього відомства. Зважаючи на функції та повноваження Міністерства юстиції України та його керівництва (затверджені Постановою КМУ від 2 липня 2014 р. № 228 «Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України») саме вони несуть усю повноту відповідальності за наявність в Україні злочинної схеми у сфері державної реєстрації прав та активів із застосуванням потужностей інфраструктури держаних реєстрів та відповідних державних підприємств, яка спрямована на привласнення активі та майна, або ж вимагання значних сум коштів за не втручання в реєстр та/або повернення власника в реєстр.

На підтвердження вищевикладеного, варто відмітити, що нещодавно було затримано особу, яка при собі мала вісім ключів ЕЦП по доступу до державних реєстрів від різних суб’єктів реєстраційних та за різною територіально приналежністю. За допомогою цих ключів дана особа заходила до охороняємого Державою реєстру прав та бізнесу і здійснювала злочинні дії по позбавленню власності реальних власників наносячи колосальних збитки власникам та інвесторам, та в свою чергу, реальну загрозу національній безпеці нашої країни, враховуючи масштаби такої діяльності, яка існує в Державі через дії і бездіяльність Міністерства юстиції України.

Міністерство юстиції України, враховуючи вищевикладене та будучи наділене визначеними та широкими повноваженнями, не вживало заходів задля припинення роботи такої схем, більше того, виходячи з аналізу законодавства, яке ініціювалось Мінюстом, та дій підконтрольних підприємств та комісії напряму впливало на розвиток даної злочинної схеми та продукувало можливості для її безперешкодної роботи. Міністерство приховує масштаби злочинів гаслами про цю НЕдореформу, яка наносить прямі репутаційні збитки нашій державі за кордоном та несе реальну загрозу національній безпеці державі Україна.

Мін’юст, являючись держателем реєстрів, до яких будь-хто без значних зусиль та реальних обмежень отримує доступ, проявляє злочинну корумповану зацікавленість в існуванні такого стану цієї сфери. Причому, цей доступ до реєстрів надається безконтрольно,а наслідки таких доступів є безкарними та покриваються керівництвом Мін’юсту через підконтрольні державні підприємства та комісії.

Ще однією обставиною, яка вказує на загрозу національні безпеці Україні такого стану у сфері захисту власності та роботи державних в Україні, є численні висновки та дослідження міжнародних на національних організацій та установ, які наголошують на несприятливих умовах вкладення в нашу державу інвестицій та розвитку в Україні бізнесу, через критичні ризики викрадення капіталу та активів та тиску з боку державних органів та відсутність забезпеченого та реального захисту Україною прав власності.

Враховуючи вищевикладене та загальнодержавні масштаби діяльності організованої злочинної групи по позбавленню власності громадян та бізнесу, ПРОСИМО питання захисту права власності та роботи Міністерства юстиції України і його керівництва у сфері ведення та захисту Державних та Єдиних реєстрів та описану ситуацію із явними ознаками нанесенням прямої загрози національним інтересам країни, терміново винести на найближче чергове засідання Ради національної безпеки та оборони України.

Також просимо Вас вжити заходів в рамках чинного законодавства щодо особистого контролю за розслідуванням кримінального провадження, пов’язаного із затриманням посадових осіб суб’єктів реєстраційних дій КП «Васильківське», КП «Новоазовське» та КП «Правочин» у змові з іншими реєстраторами, які, користуючись різними ключами доступу до реєстрів, здійснювали несанкціоновані втручання до реєстрів та позбавляли прав власності на майно та активи. Дані факти однозначно відомі Мінюсту та його керівникам.

Як вказано вище у тексті звернення, днями було затримано одного із керівників цих підприємств, що ФАКТИЧНО Є ПРЕЦЕДЕНТОМ у розслідуваннях таких злочинів. Розслідуванням займається на сьогодні Національна поліція України. Просимо взяти дане питання під особистий контроль та витребувати необхідну і достатню інформацію у органів досудового розслідування про хід цього розслідування та вжиті заходи.

Варто зазначити, що даний затриманий є першою ланкою до розслідування вищевказаної злочинної схеми Мін’юсту, а тому йому необхідно забезпечити належну безпеку та захист від Держави та влади.

Вважаємо, що підняте у зверненні питання потребує негайних заходів політичного, економічного, соціального, інформаційного характеру відповідно до масштабу потенційних та реальних загроз національним інтересам України і терміново потребують невідкладних заходів із розв’язання кризової ситуації, що загрожує національній безпеці України у сфері захисту власності та бізнесу, в тому числі іноземних інвесторів.

З повагою,
директор ТОВ «ОМОКС» _______________________________ О. В. Кулагін